55-min
13 اکتبر 2018 توسط admin 0 دیدگاه

روتوایلر : هر آنچه که باید در مورد نژاد سگ روتوایلر بدانید

[vc_row][vc_column width=”7/12″][vc_column_text]ارتش عظیمی از رومی ها حدود 2000 سال پیش به اروپا حمله کردند و سراسر آن را تصرف نمودند. تغذیه این ارتش بسیار عظیم کار ساده ای نبود. به همین دلیل آن ها گله ای از گاوها را با خود همراه می کردند. رومی ها از روتوایلرها برای حرکت دادن این گاوها بهره می بردند. سگ ها در  سرزمین های جدید خود تا اواسط دهه 1800، یعنی زمانی که حرکت گاوها غیرقانونی شد، به کار خود ادامه دادند.

روتوایلر 22 تا 27 اینچ قد و 85 تا 140 پوند وزن دارد. این سگ قوی، عضلانی و نیرومند است. ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭼﺎق و ﮐﻤﺮی ﺻﺎف و ﻗﻮی دارد . ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اش ﭘﻬﻦ و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺧﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ ران ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﻬﻦ اﺳﺖ. دم و ﮐﻤﺮ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﯿﺦ دم ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. روﺗﻮاﯾﻠﺮﻫﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺻﺎف و ﻗﻮی دارﻧﺪ. ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﮔﺮد و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﻧﯿﻢ داﯾﺮه اﺳﺖ. ﮔﺮدن ﻗﻮی و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺸﮏ ﺳﮓ ﮔﺮد و ﭘﻬﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ سر پهنی دارد، چشم ها بادامی شکل و تیره است، و  گوش ها تاشده و مثلثی هستند. بدن کمی کشیده تر قد تا شانه است. پوست صاف و زبر، همیشه سیاه و در قسمت هایی از بدن فندقی است. دم بریده شده است. نژاد روتوایلر ، باوقار، آرام و قابل اعتماد هستند. آنها ذاتا در مواجهه با غریبه ها محتاط هستند و تا زمانیکه خطری سگ یا صاحبانش را تهدید نکند،  پارس نمی کنند.

روتوایلر ها به دویدن در مسافت های طولانی علاقه ندارند؛ چراکه بیشتر از اینکه قدرتی باشند سرعتی هستند. پیاده روی طولانی، بازی فچ و کشیدن وسایل می تواند انرژی اضافی آن ها را تخلیه کند.

روتوایلرها وقف خانوادیشان هستند و همیشه به آن ها و وفادار می مانند. دوستانشان را هیچ وقت از یاد نمی برند و برایشان دم تکان می دهند. این نژاد به خصوص سگ های عجیب و غریب را دوست ندارد، و از پارک های مختص سگ ها استقبال نمی کند. سگ های روتوایلر تا زمانی با بچه ها خوب رفتار می کنند که با آن ها با احترام رفتار شود. آنها می توانند با سایر حیوانات خانگی هم خوب باشند.

سَر

سر نژاد روتوایلر ، متوسط و جمجمه شان پهن است. پوزه به اندازه جمجمه یا کمی کمتر عمق دارد. پوست دور سر به سختی به سر چسبیده و فقط در هنگامی چروکیده می شود که چیزی توجه سگ را جلب کند. گوشها کوچک و مثلثی هستند و تا جای ممکن است از هم فاصله دارند. طوری که بالای جمجمه پهن تر به نظر می رسد. چشم ها ابعادی متوسط و پلک ها نزدیک به هم هستند. فک بالا و پایین روتوایلر ها نیز روی هم قرار می گیرند.

ارتفاع شانه

سگ ﻧﺮ ٢۴-٢۶ اﯾﻨﭻ یا 68-61 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺳﮓ ﻣﺎده ٢٢-٢۴ اﯾﻨﭻ یا 56 ﺗﺎ 63 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”5/12″][bsf-info-box icon=”Defaults-info-circle” icon_size=”32″ icon_color=”#ed145b” title=”مشخصات نژاد روتوایلر” pos=”square_box” box_border_style=”outset” box_border_width=”2″ box_border_color=”#ed145b” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:26px;” title_font_line_height=”desktop:35px;”]

ثبت شده در: AKC, UKC, CKC

کاربرد: سگ گله، سگ پلیس، نگهبان، همدم

زادگاه: آلمان

اندازه: 22 تا 27 قد؛ 85 تا 140 پوند

طول عمر: 8 تا 10 سال

سطح فعالیت: در حد متوسط

فعالیت فیزیکی لازم: تمرین‌های ورزشی روزانه

تربیت پذیری: ساده؛ سگ نیاز به تمرین های چالش برانگیز دارد

پیرایش و شانه پذیری موها: آسان

محل مناسب نگهداری: خانه های روستایی یا حیاط دار در کنار خانواده های فعال و سرزنده

نیازمندی‌های خاص: تمرین و فعالیت فیزیکی در حیاط ،  ﭘﯿﺎده روی ، ﺷﻨﺎ ، توپ بازی

بیماری‌های احتمالی: دیسپلازی نخاعی و آرنج، استئوسارکوم (تومر بدخیم استخوان) ، نفخ، پیچش خوردگی و آلرژی

[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column][vc_column_text]

پوشش

موهای ﮐﻮﺗﺎه, زﺑﺮ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ای ﺳﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎه و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮزه, ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻢ، ﭘﺎﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ. ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ اﺳﺖ. ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خلق و خو

ویژگی شخصیتی

روتوایلر ﻫﺎ ﺑﺎﻫﻮش، ﻣﻄﻤﺌﻦ, آرام و وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﮋاد از ﺳﮓ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ از ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮال ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. زﯾﺎد ﭘﺎرس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮓ ﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ آرام و در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از روﺗﻮاﯾﻠﺮ ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪود ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻃﻮری ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻗﻼده ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

رفتار اجتماعی

وﻗﺘﯽ ﺳﮓ ﻫﺎی روتوایلر ﻣﺪام ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺳﮕﯽ وﻓﺎدار و ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺎزی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﮓ ﻫﺎ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ, از آن ﻫﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. روﺗﻮاﯾﻠﺮ ﻫﺎ، ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن را در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ذﻫﻨﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺜﺒﺘﯽ از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. روﺣﯿﻪ ﺷﮑﺎری ﻧﺪارﻧﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﻗﻮی و ﻣﻘﺘﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﮓ ﻫﺎی ﻧﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮب آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از در و ﯾﺎ ﻓﻨﺲ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

روتوایلر هامراقبت های عمومی

پیرایش و مراقبت از مو

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﮓ ﻫﺎی روتوایلر آﺳﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺮده ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺶ و ﯾﺎ ﺑﻮروس ﻣﻮﻫﺎ را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺣﯿﻮان ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد.

آموزش

آموزش از سنین پایین برای پیروی از دستورات و قوانین خانه امکان پذیر است. ﺳﮓ ﻫﺎی روتوایلر را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﭘﺮورش دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮد، آرام و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد. آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻼﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪاوم و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ دﻟﺴﻮز و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﮓ-ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺮ- ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﻮی و ﺧﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻦ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎس اﻧﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺳﮓ روتوایلر ﮐﻪ ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﺳﮓ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﭘﺮورش ﺳﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﮓ ﻧﺮ و ﻣﺎده زﯾﺎد اﺳﺖ. ﺳﮓ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﻦ ﺗﺮ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ

ﺳﮓ ﻫﺎی روتوایلر ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮓ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻟﻢ دادن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ, در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﮓ ﻫﺎی روﺗﻮاﯾﻠﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی ﻧﺒﺮﯾﺪ و ﻧﺪوﻧﺪ, ﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد

سگ های روتوایلر ﺟﺰو ﺳﮓ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ و اﮔﺮ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ را ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﮓ ﻫﺎی روﺗﻮاﯾﻠﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

[irp posts=”7167″ name=”نکاتی که باید برای انتخاب سگ در نظر بگیرید؟!”][/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Call Now Button
× ارتباط 24 ساعته در واتساپ